تماس باما
شنبه-چهارشنبه 16:30-8:00
info@ebehparvar.com
بانک نام بانک شماره حساب
بانک ملت ۵۵۵۸۶۹۳۳۴۲
بانک سامان ۸۴۹-۴۰-۲۱۵۴۳۳-۲
بانک ملی ۱۰۹۱۲۵۷۰۶۰۰۱
بانک تجارت ۰۱۰۴۳۱۹۳۹۴
بانک دی ۰۱۰۰۱۴۶۷۸۶۰۰۷